สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายในเรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายในเรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก” ให้แก่บุคลากรของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 62 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคลากรสำนักเข้าใจในข้อกำหนด ISO 9001:2015 ข้อ 6.1 ของระบบบริหารคุณภาพ และร่วมกันวิเคราะห์ พร้อมเสนอแนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงของแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย และนายสุรพล โฉมฉายแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพพัฒนานวัตกรรม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวิทยากร.

 

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ
ประสิทธิชัย มั่งมี – ภาพ

Close Menu