You are currently viewing การเสวนาปรับโครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
การปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสำนัก

การเสวนาปรับโครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดเสวนาเรื่อง “การปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสำนัก” ให้แก่บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อชี้แจงการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานและหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งทบทวนแนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์การทำงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นวิทยากรดังกล่าว.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ภาพ
จักรพรรดิ์  มีเหลือ – ข่าว