You are currently viewing ขอเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการ Cybersecurity Knowledge Sharing

ขอเชิญเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการ Cybersecurity Knowledge Sharing

ท่านใดสนใจ เข้าลงทะเบียนตาม link ได้เลยนะคะ

https://forms.gle/1j8HEeAodtswZGVs5

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว