You are currently viewing คณะผู้บริหารหัวหน้างานและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นและขอบเขตการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (คณะผู้บริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ/หัวหน้างานบริหารและธุรการ) เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นและขอบเขตการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

คณะผู้บริหารหัวหน้างานและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นและขอบเขตการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 : 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (คณะผู้บริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ/หัวหน้างานบริหารและธุรการ) เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นและขอบเขตการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. ซึ่งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Google Meet โดยกำหนดตรวจสอบระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2565 และสรุปผลตรวจเบื้องต้น : วันที่ 14-15 มีนาคม 2565

ภาพ : นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร