You are currently viewing คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 แด่ผู้อำนวยการ มจพ. ณ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ ดังนี้

1) ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นางมุกดา จงชนะชววัฒน์)

2) ผู้อำนวยการกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นางทัศนีย์ รัตนวงศ์แข)

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ