You are currently viewing จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน” ให้แก่บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และฝ่ายสื่อการเรียนการสอน จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

          โดยมี นายประวี  วงสา Senior PHP Developer บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ- ข่าว/ภาพ