You are currently viewing นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นายวิบูลย์ สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาสื่อการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำโชค วัฒนานัย อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TE2-Power/Elec.) จำนวน 10 คน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เยี่ยมชมและดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

นงลักษณ์ – ข่าว
ปวริศวร์ / นงลักษณ์ – ภาพ