นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน
นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน

นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน

       เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวิบูลย์ สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาสื่อการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำโชค  วัฒนานัย อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำนักศึกษาระดับปริญญาโท รวมจำนวน 4 คน (นักศึกษาไทย 2 คน) และ (นักศึกษาจาก สปป.ลาว จำนวน 2 คน) ผ่านรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID ไม่สามารถเดินทางมาได้ ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและสารสนเทศ ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ และลานนิทรรศการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ