You are currently viewing นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน
นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน

นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน

       เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวิบูลย์ สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาสื่อการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำโชค  วัฒนานัย อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำนักศึกษาระดับปริญญาโท รวมจำนวน 4 คน (นักศึกษาไทย 2 คน) และ (นักศึกษาจาก สปป.ลาว จำนวน 2 คน) ผ่านรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID ไม่สามารถเดินทางมาได้ ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและสารสนเทศ ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ และลานนิทรรศการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ