You are currently viewing บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณศรัทธาพล จินชัย หัวหน้าทีมโครงการการศึกษา ผู้จัดการลูกค้าหลัก ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 214 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ