You are currently viewing บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เสนอชื่อกรรมการบริหารงานบุคคล วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เสนอชื่อกรรมการบริหารงานบุคคล วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมใจใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทน ประเภทผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกคือ 1) นายธีระ ภักดีวานิช และ 2) นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ