You are currently viewing บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมใจใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ ประเภทผู้แทนส่วนงาน โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 4 ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.