You are currently viewing บุคลากร ITED เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

บุคลากร ITED เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) พร้อมใจกันใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.