You are currently viewing บุคลากร ITED ใช้สิทธิเสนอชื่ออธิการบดี มจพ.
บุคลากร ITED ใช้สิทธิเสนอชื่ออธิการบดี มจพ.

บุคลากร ITED ใช้สิทธิเสนอชื่ออธิการบดี มจพ.

       เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมใจใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มจพ. ระหว่างเวลา 09.00 – 14.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ