You are currently viewing ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ตามประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ. 132 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,737 บาท ค่าครองชีพ 1,263 บาท สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นั้น บัดนี้ได้หมดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

  1. รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
    ลำดับที่ 1 นายณัฐพงษ์ สุทธิบุญ
  2. วันเวลา และสถานที่สัมภาษณ์
    วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.
    ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ในวันสอบสัมภาษณ์ ให้นำผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

(โดยรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์ ) มาแสดงด้วย

ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วัลยา – ข่าว