You are currently viewing ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. และนักศึกษาจำนวน 22 คน

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มจพ. และนักศึกษาจำนวน 22 คน

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.นำโชค วัฒนานัย อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา หลักสูตร 5 ปี (TEE2-Elec.) จำนวน 22 คน ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เยี่ยมชมและดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ