You are currently viewing ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่

ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์
ผู้อำนวยการ ได้มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่คือ รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว