You are currently viewing ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ.

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ.

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว