You are currently viewing ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2561

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  ดร.นาตยา  แก้วใส นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน และเข้ารับเกียรติบัตรฯ จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ใน “พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2561” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี.


นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ดร.นาตยา – ภาพ