You are currently viewing ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2562

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวบุญญรัตน์  ม่วงเนย นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2562 และเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ จาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ใน “พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2562”
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ประสิทธิชัย  มั่งมี – ภาพ