You are currently viewing ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2565 และขอพรจาก ผศ.วรวิทย์  จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจพ.

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2565 และขอพรจาก ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจพ.

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 : 13.00 น. รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2565 และขอพรจาก ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจพ. ณ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ