You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในการนำนักศึกษาเข้าปรึกษาหารือหาแนวทางการดำเนินงานวิจัย ณ ลานนิทรรศการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในการนำนักศึกษาเข้าปรึกษาหารือหาแนวทางการดำเนินงานวิจัย ณ ลานนิทรรศการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย นางภัทรพร นุชน้อย รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ อาจารย์วิรัติ อัศวานุวัตร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ ดร.กฤษดา ศรีจันทร์พิยม ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในการนำนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า จำนวน 2 คน เข้าปรึกษาหารือหาแนวทางการดำเนินงานวิจัย ณ ลานนิทรรศการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว