You are currently viewing พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. โดย ผศ.ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ กับ นายปัญญาพล  สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือพัฒนาชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนการสอน จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนิวแมติกส์   ทั้งนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 ที่ผ่านมา.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ