You are currently viewing พิธีเปิด-ปิด การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 ด้วยโปรแกรม zoom

พิธีเปิด-ปิด การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 ด้วยโปรแกรม zoom

วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด-พิธีปิด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม zoom

เครดิตภาพ : คุณชัยพิพัฒน์ / คุณปิ่นรัตน์