You are currently viewing มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

วันที่ 21 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มจพ.) และ ดร.กาญจนา เงื่อนกลาง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ท่ามกลางสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เครดิตภาพ : นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ