You are currently viewing รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2566 และขอพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ