You are currently viewing วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1”

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1”

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 😎 ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 48 คน ระหว่างเวลา 09.00 -16.30 น. รูปแบบ online โปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากรภาพ : ชัยพิพัฒน์ ศรีมณีชัย

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว