You are currently viewing วันที่ 10 ตุลาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับ นางสาวสุนันทา สิงห์ตุ่ย : บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เตรียมความพร้อมในการรับ นางสาวสุนันทา สิงห์ตุ่ย : บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 : 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ เตรียมความพร้อมในการรับ นางสาวสุนันทา สิงห์ตุ่ย : บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด ผู้ตรวจสอบภายนอกของ มจพ. (ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ มจพ.) ซึ่งเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับครุภัณฑ์ ประจำปี 2565

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ