You are currently viewing วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว