You are currently viewing วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากรในศูนย์ฯ มจพ. เข้าร่วมงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน”

วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากรในศูนย์ฯ มจพ. เข้าร่วมงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน”

วันที่ 14 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ / นายวิบูลย์ สุขพูล ที่ปรึกษาโครงการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ / นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และบุคลากรในศูนย์ฯ มจพ. เข้าร่วมงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน” จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต

ในการนี้ นางนันทนา เฉลยจรรยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ช่วยราชการ) ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้ารับใบประกาศนียบัตรการอบรมตามข้อกำหนด ISO/IEC 17024 : 2012

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ