You are currently viewing วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย NodeJS”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย NodeJS”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย NodeJS” ให้แก่บุคลากรภายใน จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิด-ปิดการฝึกอบรมฯ ดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก นายประวี วงสา (Software Development Duvision Manager) บริษัท Teo Hong Silom Group Co., Ltd. เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 7 คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ ด้วย

เครดิตภาพ : จักรพรรดิ์ งามเหลือ / ธนภรณ์ ทับทิมแดง

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว