You are currently viewing วันที่ 17 สิงหาคม 2565 การตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 การตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และนางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยมี นายนารายณ์ รัตนไพโรจน์ขจี หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะ รวม 5 คน ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Hangouts Meet

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว