You are currently viewing วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ.

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว