You are currently viewing วันที่ 18 ตุลาคม 2565 : 08.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 : 08.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 : 08.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ในโอกาสคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ครบ 218 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ.

ภาพ: ชัยอนันต์ สุริยนต์
เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ