You are currently viewing วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เข้าตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เข้าตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 5ส เข้าตรวจประเมินพื้นที่ 5ส ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว