You are currently viewing วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และ ดร.ปิยลักษณ์ เพชรแอง หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนส่วนงาน มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท แก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot ซึ่งคว้ารางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World RoboCup Rescue 2022” ดังนี้

1) รองชนะเลิศอันดับ 1

2) รางวัลหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม และ

3) รางวัลนำเสนอข้อมูลทีมหุ่นยนต์ยอดเยี่ยม

โดยงานวันเกียรติยศแสดงความยินดี จัดขึ้น ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ภาพ : กรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจพ.

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว