You are currently viewing วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard” ตามเกณฑ์ EdPEx

วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard” ตามเกณฑ์ EdPEx

วันที่ 20 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 27 คน ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากร

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว