You are currently viewing มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

วันที่ 21 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มจพ.) และ นายนนทพงศ์ ยอดทอง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ท่ามกลางสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา


เครดิตภาพ : นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ#สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา