You are currently viewing วันที่ 22 มิถุนายน 2565  สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดีแก่บุคลากรสำนักฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดีแก่บุคลากรสำนักฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และ ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรสำนักฯ ซึ่งได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่บนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน “พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์” ในรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 10 มิถุนายน 2565 ดังนี้
– การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Poster เรื่อง “เทคนิคการใช้เคมีโป๊ว ซ่อมแซมรอยแตกร้าวผนังปูน กำแพง อย่างง่าย” โดย นายไอยรา พงษ์สุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ด้านการเรียนการสอน)
– การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน Clip VDO เรื่อง “เทคนิคการแจ้งเตือนการเข้าปฏิบัติงาน Work from Home ด้วย Line Notify” โดย น.ส.อริยา แก้วคำบ้ง และ น.ส.ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านบริการวิชาการ”

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว