You are currently viewing วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และในฐานะที่ปรึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว