You are currently viewing วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงานสำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงานสำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงานสำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (English for Office Use Workshop : A Course Designed for ITED” ระหว่างงวันที่ 24 พฤษภาคม – วันที่ 28 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวันอังคาร และวันศุกร์ : 10.00-12.00 น. รวม 20 ชั่วโมง) ให้แก่บุคลากรภายในสำนัก จำนวน 26 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรางคณา แซ่เจ็ง กุหลาบ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นวิทยากรภาพ : งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว