You are currently viewing วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ ดังนี้

1) นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน (25 พ.ค. – 24 พ.ย.65)

2) นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม (25 พ.ค.65 – 24 พ.ค.67)

3) นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (25 พ.ค.65 – 24 พ.ค.67)

4) นางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (25 พ.ค.65 – 30 ก.ย.66

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว