You are currently viewing วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ.

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว