You are currently viewing วันที่ 29 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี

วันที่ 29 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี

วันที่ 29 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี (30 เมษายน) โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) จำนวน 9 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ณ สพท. ซึ่งผู้อำนวยการ : รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ เป็นประธานในพิธี

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว