You are currently viewing วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน จำนวนรวม 7 คน 1. ฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 3 คน(วันที่ 1 มิ.ย.65 – 31 มี.ค.66) 2. ฝึกงานช่วงฤดูร้อน จำนวน 4 คน(วันที่ 30 พ.ค. – 15 ก.ค.65)

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว