You are currently viewing วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Process Management (หมวดที่ 6)”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Process Management (หมวดที่ 6)”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Process Management (หมวดที่ 6)” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 10) ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 โดย ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากร

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว