You are currently viewing วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Measurement, Analysis (หมวดที่ 4) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Measurement, Analysis (หมวดที่ 4) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Measurement, Analysis (หมวดที่ 4)” ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9) ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นวิทยากร

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว