You are currently viewing วันที่ 8 สิงหาคม 2565 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจติดตามภายในสำนัก”

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจติดตามภายในสำนัก”

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทบทวนข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการตรวจติดตามภายในสำนัก” ให้แก่ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 29 คน ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม zoom ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และมี นายณพวุฒิ หฤหรรษพงศ์ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นวิทยากร

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว