You are currently viewing วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดให้มีการลงคะแนนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดให้มีการลงคะแนนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดให้มีการลงคะแนนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม และฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ) โดยใช้วิธีการหย่อนบัตร ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานผู้อำนวยการ

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว