You are currently viewing วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรม หลักสูตร “ออกแบบกราฟิก ใครก็ทำได้ ด้วย Canva”

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรม หลักสูตร “ออกแบบกราฟิก ใครก็ทำได้ ด้วย Canva”

🎉 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยงานบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรม หลักสูตร “ออกแบบกราฟิก ใครก็ทำได้ ด้วย Canva” 👩‍🧑‍

ให้กับบุคลากรผู้สนใจ จำนวน 64 คน ผ่านโปรแกรม ZOOM 🏹 โดยผู้เข้าอบรมได้ประสบการณ์การสร้างงานกราฟิก ได้แก่ การออกแบบโลโก้ การทำโปสเตอร์ และการสร้างวีดีโอ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการออกแบบกราฟิกมาก่อน🤟

Credit : ITED KM ROOM TEAM 👈

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว