You are currently viewing สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 นำโดย นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา นายสมผัด อินทรมา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 พร้อมคณะ จำนวน 4 คน ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ